Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarde van de klant worden niet aanvaard.
 2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.
 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brakel, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
 5. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.
 6. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 7. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
 8. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de betaling. De klant is niet gerechtigd de goederen intussen aan derden te verkopen, in pand te geven of als zekerheid te gebruiken.
 9. In geval van annulatie van een bestelling door de klant, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Daarnaast worden alle gemaakte kosten gefactureerd.
 10. De goederen worden verzonden op risico van de klant, zelfs indien ze franco verzonden worden.
 11. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franco zijn verzonden.
 12. Met betrekking tot alle teksten op onze website waarin bepaalde effecten worden beschreven veroorzaakt door gebruik van genoemde producten, geven wij hierbij uitdrukkelijk aan dat deze beschrijvingen of stellingen van effecten van gebruik daarvan op generlei wijze wetenschappelijk onderbouwd zijn; ze moeten dus beschouwd worden als aanwijzingen of aanduidingen voor de toepassing van deze producten in traditionele zin.